Települési szilárd hulladékok gyűjtése és szállítása

Hulladéknak nevezzük az emberi tevékenység során keletkező, keletkezési helyén nem hasznosítható és nem is értékesíthető anyagokat. Ezeket az anyagokat tulajdonosuk eredeti rendeltetése szerint nem tudja, vagy már nem kívánja használni.
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2§ (1) 17. pont szerint a gyűjtés a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.
 
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. az alábbi 37 településen végzi hulladékgazdálkodó közszolgáltatóként a hulladékok gyűjtését és szállítását a lakosság és a vállalkozások részére:
 
Alsózsolca, Aszaló, Boldva, Borsodgeszt, Borsodszirák, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Csincse, Emőd, Felsőzsolca, Gelej, Harsány, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőpapi, Hejőszalonta, Hernádnémeti, Igrici, Kisgyőr, Kistokaj, Mezőcsát, Miskolc, Nemesbikk, Ónod, Oszlár, Répáshuta, Sajólád, Sajóörös, Sajópálfala, Sajópetri, Sajósenye, Sajószöged, Szakáld, Szirmabesenyő, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Vatta
 
A lakossági szilárd hulladék gyűjtése szabvány gyűjtőedényekkel történik, illetve az egyedi igényekhez igazodva szabványos, 60, 110/120,240, 770, 1100 literes hulladéktároló edényzetet használunk. Rendszeresen keletkező többlethulladék elszállítására második, vagy nagyobb térfogatú edény igényelhető. Alkalmilag keletkező többlethulladék elszállításához – a szolgáltatótól beszerezhető térítési díj ellenében – zsák is igénybe vehető.
  
2013. január 1-től a 2012. évi CLXXXV törvény rendelkezései alapján valamennyi ingatlanhasználó, így a gazdálkodó szervezetek is kötelesek a települési szilárd hulladék közszolgáltatás (EWC 200301) igénybevételére. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3. számú határozata alapján ezt a tevékenységet 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. látja el Miskolcon és térségében.
 
A gazdálkodó szervezeteknek a 2012. évi CLXXXV törvény 38. § és 39. § alapján meghatározott módon kell eljárnia a keletkezett hulladék kezelésével kapcsolatban:
 
„38. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Koordináló szerv felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, továbbá, ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése számára kötelező, úgy elektronikus kézbesítési címét, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.
39. § (1) Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan területén képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt – e törvényben meghatározott kivételekkel - a közszolgáltatónak átadja.
(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot - kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a 31. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.
(4) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik és a zöldhulladék gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a közszolgáltató biztosítja, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága és lebontása biztosítható legyen.
(5) Önkormányzati rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl az ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék további anyagfajta vagy hulladéktípus szerinti elkülönített gyűjtésére.
A hulladékgyűjtést az adott településeken minden héten hétfőtől péntekig ugyanazon a napon/napokon végezzük (ünnepnapokon is)."