Hulladékudvarok üzemeltetése

A lakossági hulladékudvarok a háztartásokban keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgálnak. Az egyes hulladéktípusok egymástól elkülönítetten a 246/2014 (IX.29) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A lakosságnak lehetősége van a nem veszélyes hulladékokból (kivéve a csomagolási hulladékokat) negyedévente háztartásonként max. 250 kg a települési hulladéktól eltérő egyéb hulladékok (lom-, elektronikai, építési-bontási, zöld-, gumi-, fémhulladékok) leadására.

Csomagolási hulladékokat (műanyag, papír, üveg) korlátlan mennyiségben adhat le a lakosság.

Veszélyes hulladékok leadására háztartásonként negyedévente legfeljebb 100 kg mennyiségben van lehetőség.

A leadható veszélyes hulladékok nem teljes listája:

  • festékek, lakkok;
  • motorolaj és azok göngyölege;
  • növényvédőszerek;
  • elemek/akkumulátorok;
  • fénycsövek.

Az átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok részletes listáját a vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyeink tartalmazzák.

A lakosság által beszállított hulladékokat a hulladékudvarok térítésmentesen veszik át.

A hulladékátvétel feltételei:

A hulladékudvarokat kizárólag a Miskolc Térségi Konzorcium 37 tagönkormányzatának közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok vehetik igénybe.

A 2012. évi CLXXXV. törvény 39. §. (2) bekezdése szerint a természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot – kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint – hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.

A fenti jogszabályi feltételeknek megfelelően beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a hulladék átvevőnek bemutatni, valamint igazolni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.

Társasházak, lakásszövetkezetek ingatlanhasználói a közszolgáltatási díj megfizetését az aktuális közös költség megfizetésének igazolásával (amely történhet erről szóló készpénz-átutalási megbízás, átutalást igazoló tranzakciós bizonylat, valamint ha ezek egyike sem áll valamilyen okból rendelkezésre, a közös képviselő e minőségében, az ön nevére szóló igazolás kiállításával) történhet, természetesen a lakcímkártya és személyi igazolvány egyidejű bemutatásával.

A hulladékudvarok működési rendje:

  • hulladékok beszállítása a telephelyre ügyfél által;
  • ügyfél adatok ellenőrzése;
  • hulladék szemrevételezése – az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvételét meg kell tagadnunk;
  • hulladékok mérlegelése kisméretű digitális mérleggel – mérlegjegy és egyéb bizonylatok elkészítése.

Hulladékudvarok elérhetőségei:

3521 Miskolc, Bogáncs u. Hrsz.: 0156/22.

3527 Miskolc, József A. út 65. Hrsz.: 4752/3.

3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. Hrsz.: 33783/3.

Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek: 10:00 – 18:00
Szombat: 08:00 – 16:00
Vasárnap: Zárva