Általános közzétételi kötelezettségek

A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint

(tartalomfeltöltés folyamatosan...)

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
adat megnevezése adat
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. elérhetőségi adatai Elérhetőségek
Ügyfélszolgálati kapcsolatok Ügyfélszolgálat
II. A szervezeti struktúra
adat megnevezése adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A társaság irányítása
III. A szerv vezetői
adat megnevezése adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Elérhetőségek

Szervezeti struktúra, feladat-és hatáskörmegosztások, közérdekű adatok, információk, elérhetőségek

 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezése adat
A cég (MiReHuKöz Nonprofit Kft.) tagvállalatai Cégünkről
 
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.5. Lapok
I. Lapok NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe  
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  
 
1.7. Költségvetési szervek
I. A költségvetési szerv adatai NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
III. Közszolgáltatások NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
IV. A szerv nyilvántartásai NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
V. Nyilvános kiadványok NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VI. Döntéshozatal, ülések NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VIII. Pályázatok
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk  
 
IX. Hirdetmények
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Közlemények

Hirdetmények

 
X. Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezése adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Nyilas Krisztina

drnyilas.krisztina@mirehukoz.hu

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
XI. Közzétételi listák
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Különös közzétételi kötelezettségek

Különös közzétételi kötelezettségek adat

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
adat megnevezése adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk  
V. Működési statisztika
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve

II. Számviteli beszámolók
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2016. évi beszámoló kiegészítő melléklet

2016. évi beszámoló

2015. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklet

2013. évi beszámoló

2013. évi beszámoló kiegészítő melléklet

III. A költségvetés végrehajtása
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói  
 
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2017. IV. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2017. III. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2017.II. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit  Kft. 2016.IV. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016.III. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016.II. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016.I. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015.IV. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015.III. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015.II. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015.I. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2014.IV. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2014.III. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2014.II. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2014.I. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2013.IV. negyedév rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2013.III. negyedév rendszeres juttatások adatai

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Vezető állású munkavállalók illetménye 2017. IV. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2017. III. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2017. II. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2016. IV. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2016. III. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2016. II. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2016. I. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2015. IV. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2015. III. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2015. II. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2015. I. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2014. IV. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2014. III. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2014. II. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2014. I. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2013. IV. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2013. III. negyedév

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2017. IV. negyedév egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2017. III. negyedév egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2017. II. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016. IV. negyedév egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016. III. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016. II. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016. I. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015. IV. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015. III. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015. II. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015. I. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2014. IV. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2014. III. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2014. II. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2014. I. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2013. IV. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2013. III. negyedévre vonatkozó egyéb alkalmazottak rendszeres juttatások adatai

II. Támogatások NINCS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Szerződések
adat megnevezése feltöltés folyamatban
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Szerződések nyilvános adatai

IV. Koncessziók
adat megnevezése adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  
V. Egyéb kifizetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
adat megnevezése adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  
VII. Közbeszerzés
adat megnevezése adat
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016. évi statisztikai összegzése a közbeszerzésekről

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2017. évi közbeszerzési terve

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016. évi közbeszerzési terve

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016. évi módosított közbeszerzési terve

Tájékoztató a közbeszerzéssel érintett szerződések teljesítéséről

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015. évi közbeszerzési terve

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015. évi módosított közbeszerzési terve (1. sz. módosítás)

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2014. évi közbeszerzési terve

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2014. évi módosított közbeszerzési terve (1. sz. módosítás)

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015. évi statisztikai összegzése a közbeszerzésekről (11. sz. melléklet)

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2015. évi statisztikai összegzése a közbeszerzésekről (17. sz. melléklet)

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2014. évi statisztikai összegezése a közbeszerzésekről

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2013. évi statisztikai összegezése a közbeszerzésekről

 

 

MiReHuKöz Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve